Üç Elma Anaokuluna Hoşgeldiniz!

Bizler okulumuzda pek çok eğlenceli aktivite ile keyifli vakit geçiriyoruz.
 
Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşın
Değerli velilerimiz okulumuz hakkındaki görüşlerinizi ziyaretçi defterimizden bize iletebilirsiniz.
   
 

 

Adres
:
1828/6 Sokak No: 30/A KarÅıyaka Ä°zmir
Telefon
:
0232 366 66 32
GSM
:
0533 268 53 59
E-Posta
:
info@3elmaanaokulu.com 
 
EĞİTİM
 
ÜÇ ELMA'DA BİR GÜNÜMÜZ

ÜÇ ELMA'DA BÄ°R GÜNÜMÜZ

SERBEST ZAMAN ETKÄ°NLÄ°ÄÄ°

Gün her sabah “serbest zaman etkinliÄi” adı altında bir saatlik oyun uygulaması ile baÅlar. Çocuk bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiyaçları doÄrultusunda kendi kendine karar alma, aldıÄı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulur. 

ÇocuÄun karar alma, aldıÄı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun Åekilde ortaya kullanabilme alıÅkanlıklarının geliÅtirilmesi hedeflenmektedir. Çocuk yaratıcılıÄı kullanarak, sorun çözme, sosyal iliÅkiler kurma deneyimlerini yaÅar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil geliÅimine katkı saÄlanır onların yaptıkları ile ilgili deÄerlendirme yapmalarına fırsat yaratır. 

ANADÄ°LÄ° ETKÄ°NLÄ°ÄÄ°


Çocukların dil geliÅimini ve Türkçe’yi düzgün kullanmalarını saÄlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileÅimlerini kolaylaÅtırmak için günlük planda yer alan bu faaliyetlerde Åarkılar, Åiirler, tekerlemeler söyleyip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır.

Çocukların geliÅim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleÅtirmelerine olanak saÄlanır. Çocuklarda öÄrenme merakı ve isteÄi uyandırılır.

Anadili ve ünite etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaÅma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öÄrenirler.

OYUN ETKÄ°NLÄ°ÄÄ°

Çocuklarla iletiÅim kurmanın onların dünyasını paylaÅmanın bir çok yolu vardır. Oyun bu yolların en doÄalıdır. 

ÇocuÄun en ciddi uÄraÅı oyundur. Çocuk öÄrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öÄrenir. Oyun çocuÄun eÄlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal akanlarda desteklenmesini saÄlar.

MÜZÄ°K ETKÄ°NLÄ°ÄÄ°


Çocuklarla eÄlenerek ritim duygusunu aÅılama,farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam saÄlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun geliÅmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneÄi olan çocukların keÅfine katkı saÄlamak amacıyla müzik etkinliÄi yapılmaktadır. DeÄiÅik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulaÄının geliÅmesi saÄlanır. 

SANATSAL ETKÄ°NLÄ°K 

Ä°Ålenen üniteye paralel giden temel deneyim eÅliÄinde çocuÄun yaratıcı bir biçimde ürün oluÅturması,farklı malzemeleri tanıması ve kullanması ,sanata ve yaratıcılıklarına yönelik ve ilgilerinin uyandırılması hedeflenmektedir. 

KAVRAM ÇALIÅMALARI 

Kavram çalıÅmaları ile çocukların biliÅsel geliÅimlerinin desteklenmesi saÄlanmaya çalıÅılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öÄrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, Åekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları saÄlanır. 

Çocukları ilköÄretim olgunluÄu düzeyine ulaÅtırmak için kavram çalıÅmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaÅıÄa doÄru bir yol izlenir. 

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIÅMALARI


Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas geliÅimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliÅtirme amacı ile yumuÅak malzemeleri Åekillendirme, makas tutma, hikaye oluÅturma, sesleri tanıma ve çizgi çalıÅmalarına yer verilir. 

FEN VE DOÄA ÇALIÅMALARI

Bu ders saatinde çocukların ilgileri doÄrultusunda doÄuÅtan var olan merak duygusunu geliÅtirmek, neden-sonuç iliÅkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak saÄlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmıŠya da spontane olarak geliÅmesine olanak saÄlanmıŠgözlem-inceleme-araÅtırma-keÅfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öÄretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keÅfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.

Bu etkinliklerde bilgileri birleÅtirerek yeni kavramlar geliÅtirir; dünyayı araÅtırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanıÅırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük iÅleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tadlar keÅfedebilmenin mutluluÄunu yaÅarlar. 

BAHÇE ZAMANI


Çocuklar için doÄayı tanıma ve inceleme zamanı gibi bu arada bedensel geliÅimin desteklenmesine de olanak saÄlar. Bahçe çocukların özgürce oynadıÄı, çeÅitli deneyimler yaÅayarak korkularını yendiÄi bir oyun ortamı olarak ta kullanılır. 

Hava koÅullarının uygun olmadıÄı durumlarda bahçe saati oyuncaklarla donatılmıÅ, çocukların özgürce hareket etmelerine fırsat tanıyan geniÅ ve ferah oyun alanında gerçekleÅtirilir.

 
HAKKIMIZDA | EĞİTİM | YEMEK MENÜSÜ |FOTO GALERİ | İNSAN KAYNAKLARI | ONLINE KAYIT | İLETİŞİM
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN
© Karşıyaka 3 Elma Anaokulu